Primăria Balcani

Taxe și Impozite

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire în cazul persoanelor fizice

Anexa nr. 1 Model 2016 ITL 001
Nr. crt. 1
Adresa de corespondență
Nr. crt. 2
Adresa de corespondență
Nr. crt. 3
Adresa de corespondență

Date de identificare a împuternicitului

DATELE CLĂDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/Ă PE CLĂDIRI REZIDENȚIALE

Clădiri

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/ sau chimic

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

Construcții anexe

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

Construcții la subsol, demisol, mansardă

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

DATELE CLĂDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/Ă PE CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE aflate în proprietatea persoanelor fizice

a) raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

b) clădiri nou construite, în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

b) clădiri nou construite, în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Atașați maxim 9 fișiere ce sunt necesare pentru procesarea cererii


În cazul în care contribuabilul nu poate citi sau scrie, declarația fiscală se completează de o persoană agreată de către acesta, care îi va citi integral conținutul declarației fiscale și va semna pentru conformitate.

Formularul este protejat de reCAPTCHA, iar Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile ale Google sunt aplicate.